در قسمت اخبار و از منوی آموزش - زیرمجموعه مقالات - زنان دستورالعمل و مکاتبات را ملاحظه فرمایید

  • 01

    واریز حق عضویت اعضای پیوسته

  • 02

    نامه معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص فعالیت مزاکز

  • 03

    دستور العمل ها و گایدلاین ها