گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

 • 01

  تشکیل اولین جلسه مشترک هیات مدیره و انتخاب اعضای محترم هیات رئیسه

  نتایج

 • 02

  ابلاغ تایید صحت انتخابات توسط دبیرخانه کمسیون انجمن های علمی

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن