دومین سمیناریک روزه با عنوان سلامت فرزندان حاصل از ART