شرایط عضویت یا تمدید عضویت انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایرانعضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصص در یکی از رشته های زنان, اورولوژی, آزمایشگاه ART (دکترای علوم آزمایشگاهی یا آسیب شناسی بالینی, ژنتیک با گرایش جنین شناسی و بیولوژی مشروط بر اینکه حداقل یکسال در مراکز ART داخل و یا خارج کشور سابقه کار عملی داشته باشند).
حق عضویت: علی الحساب 300000 ریال

عضویت وابسته: متخصصین غدد, روانپزشکی, ایمونولوژی, سیتوژنتیک, بیولوژی, لیسانسیه های پرستاری و مامایی
حق عضویت: علی الحساب 100000 ریال

عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی, فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

عضویت سایت: این عضویت برای استفاده از برخی امکانات سایت انجمن مانند خبرنامه های عمومی, ثبت نام در دوره های انجمن و مانند آن است و برای عموم آزاد است.