برنامه های بازآموزی

نوع برنامه : کنفرانس علمی ادواری
مرکز برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امتیاز معادل مدون: 0.75
تاریخ شروع: 1396/10/11
تاریخ پایان: 1396/10/11
اهداف: آشنای با مبانی ژنتیک و جنین شناسی ناباروری آشنایی با اقدامات و پروسیجورهای مطرح حوزه آشنایی با اندیکاسیون ها و کاربردهای ویژه اقدامات
توضیحات: نظر به فعالیت های موضوع نازایی که در سطح سلولی و مولکولی انجام می شود و این مرکز یکی از مراکز مهم در این زمینه محسوب می شود. این برنامه در ادوار قبلی بسیار کارایی داشته و مورد نیاز علمی همکاران بوده است. http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=2&Status=New