کمیته بین الملل

با هدف ارتباط با انجمن های  ASRM,ESHRE,MEFS,ICMART,EMROو WHO در زمینه ناباروری وهمچنین قرارداد همکاری وعضویت در این انجمن ها وبرگزاری برنامه های علمی مشترک تشکیل گردیده است