کمیته صنفی

به منظورحمایت ، همکاری ورفع مشکلات همکاران فعال درحوزه ی طب ناباروری وتولید مثل شامل احقاق حقوق مربوط به متخصصینی که علی رغم فعالیت طولانی ومستمر در این زمینه هنوز مدرک رسمی در این زمینه دریافت ننموده اندو همچنین احقاق حقوق فلوهای ناباروری تازه فارغ التحصیل شده تشکیل گردیده است