کمیته پارامدیکال

با هدف افزایش آگاهی ، کارایی، هماهنگی ، آموزش وهمکاری تمامی دست اندرکاران شاغل در مراکزART از قبیل پرستار، ماما، تکنسین آزمایشگاه ، جنین شناس، روان شناس، کارشناس تغذیه، اتاق عمل و... تشکیل گردیده است