گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

 • 01

  سمینار یکروزه مدیریت اندومتریوزیس در ناباروری 24 آذر در شهر اردبیل

  برگزاری سمینار ادواری انجمن باروری و ناباروری

 • 02

  شناسه های بیست و دومین کنگره انجمن ناباروری

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن