گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

 • 01

  برگزاری بیست و دومین کنگره سراسری و بین المللی 21-23 اردیبهشت 1401 در شهر شیراز

  برگزاری کنگره انجمن باروری و ناباروری

 • 02

  گزارش مباحث تعرفه در هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ناباروری

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن